Projektowanie i realizacja inwestycji w zakresie budownictwa o ultra niskim zapotrzebowaniu na energię - Grupa Perpetum Energia
461
page-template-default,page,page-id-461,page-child,parent-pageid-405,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-13.2.1516881079,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Projektowanie i realizacja inwestycji w zakresie budownictwa o ultra niskim zapotrzebowaniu na energię

Budynki w Polsce charakteryzują się niską efektywnością energetyczną, a zużycie energii do funkcjonowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem jest stosunkowo duże.

Najbliższe lata będą przebiegać pod znakiem poprawy efektywności energetycznej w różnych sektorach, również w budownictwie.

Budynki mają istotny wpływ na zużycie energii. Zdaniem ekspertów pochłaniają 40% łącznego jej zużycia – dlatego regulacje prawne zaostrzają wymagania dotyczące ich projektowania i wykonywania w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej.

Polskie Prawo budowlane wymaga, aby nowe budynki były projektowane i wykonywane w taki sposób, by zapewnić odpowiednią charakterystykę energetyczną oraz racjonalizację zużycia energii, a szczegółowe wymagania w tym względzie zapisane są w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obecnie projektowane budynki bardzo często nie spełniają wymagań minimalnych, a więc ich jakość energetyczna jest niezadowalająca.

Przyczyn powyższego stano rzeczy  jest wiele. Do najważniejszych z nich należą:

 • błędy oraz niespójności prawne,
 • wadliwa interpretacja prawa budowlanego, z powodu której pomija się wpływ mostków cieplnych na jakość energetyczną przegród budowlanych
 • błędy projektowe spowodowane brakiem niezbędnej wiedzy u projektantów
 • błędy wykonawcze spowodowane brakiem niezbędnej wiedzy u wykonawców oraz nadzoru inwestorskiego
 • deklarowanie nieprawdziwych parametrów materiałów i urządzeń,
 • wady systemowe, których nie potrafią właściwie ocenić osoby odpowiadające za realizację procesu inwestycyjnego,
 • pośpiech w realizacji inwestycji.

Zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE od stycznia 2019 r. budynki użyteczności publicznej będą musiały być projektowane i wykonywane jako zeroenergetyczne.

W dyrektywie zamieszczono definicję budynku o niemal zerowym zużyciu energii, zgodnie z którą jest to obiekt o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej. Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu budynku.

W takiej sytuacji należy przygotować plany dążące do zdecydowanej redukcji zużycia energii na cele komunalno-bytowe.

W dalszej perspektywie powinna nastąpić zmiana w podejściu do projektowania, budowy i eksploatacji obiektów budowlanych. Wprowadzono pojęcie budynku zrównoważonego (sustainable building, green building), czyli takiego, na powstanie którego zużycie materiałów i energii w całym procesie (od budowy do rozbiórki) będzie najmniejsze. Inaczej budynek zrównoważony można określić jako budynek 4R, czyli (reduce, reuse, recycle, renewable) zmniejszenie zużycia materiałów i energii, wykorzystanie materiałów budowlanych z odzysku, a również uwzględnienie możliwości ponownego wykorzystania materiałów po okresie eksploatacji obiektu oraz wykorzystanie energii z zasobów energetycznych i budowlanych surowców odnawialnych.

Z punktu widzenia zrównoważenia inwestycji korzyści ekonomiczne, jakie ona wygeneruje są równie ważne jak uwzględnienie aspektu społecznego oraz poszanowanie środowiska naturalnego w trakcie realizacji i eksploatacji budynku.

Najbardziej oczywistymi zaletami budynków o ultra niskim zapotrzebowaniu na energię są:

 • niższe koszty mediów: energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody i ścieków sanitarnych, związanych z bieżącą eksploatacją budynku. Oszczędności te można obliczyć porównując rzeczywisty budynek z budynkiem referencyjnym, tj. budynkiem o takim samym kształcie, wielkości i funkcji, ale standardowych rozwiązaniach w zakresie gospodarki energią i wodą. Oszczędności mogą sięgać kilkudziesięciu procent
 • ochronę kapitału inwestycyjnego nieruchomości
 • niezależność od dostawy energii
 • zwiększoną niezawodność (np. systemy fotowoltaiczne mają 25 lat gwarancji)
 • dobry mikroklimat pomieszczeń, a co za tym idzie, zwiększony komfort życia i bezpieczeństwa

W ramach grupy PERPETUM ENERGIA zapewniamy kompleksową obsługę na wszystkich etapach procesu budowlanego. Nasz potencjał umożliwia nam realizację wielu inwestycji w tym samym czasie. Dostarczamy zoptymalizowane rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne oraz techniczne dla obiektów przemysłowych, produkcyjnych, administracyjno-biurowych, indywidualnych.