Klastry energii - Grupa Perpetum Energia
407
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-407,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-13.2.1516881079,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Klastry energii

Pojęcie Klastra Energii zostało zdefiniowane w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii oraz wytycznych Ministerstwa Energii. Klaster Energii to porozumienie cywilnoprawne lokalnych konsumentów i producentów energii.

Organizacja obejmuje swoim działaniem maksymalnie obszar powiatu lub 5 sąsiadujących gmin, na obszarze których budowany jest lokalny rynek energii.

Klaster Energii stanowi inicjatywę dążącą do budowy lokalnego rynku energii, opartego na wykorzystaniu ekologicznych technologii produkcji energii i racjonalizacji wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych celem maksymalnego (uzasadnionego technicznie, ekonomicznie i społecznie) uniezależnienia się danego obszaru od zewnętrznych dostaw energii.

Klaster Energii służyć ma interesowi publicznemu przez:

 • efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych służących produkcji energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii,
 • poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach budowlanych oraz rozwój efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych,
 • realizację projektów służących rozwojowi inteligentnych sieci elektrycznych (ang. smart grids) wraz z systemami magazynowania energii na obszarze jego działania,
 • kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu elektro mobilności, w zakresie transportu zbiorowego i indywidualnego.
​​Poszukujemy partnerów ukierunkowanych na stałą współpracę na rzecz rozwoju lokalnej efektywności energetycznej oraz rozwoju lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii opartych o transfer wiedzy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce oraz poprawę konkurencyjności podmiotów tworzących Klaster Energii, a także wykreowanie regionu jako otwartego na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia i skutki środowiskowe, generowane przez sektor energetyki tradycyjnej, co istotnie wpłynie na poprawę zdrowia i życia lokalnych mieszkańców.
Osoby prywatne, wspólnoty i spółdzielnie
Samorząd terytorialny
Inwestorzy
Przedsiębiorstwa
Instytucje naukowo-badawcze

Zadania realizowane przez Klaster Energii:

Z.1

Wytwarzanie, dystrybucja, obrót energią elektryczną i zarządzanie nią w oparciu o inteligentne systemy zarządzania energią

Z.3

Wytwarzanie i obrót energią cieplną

Z.5

Realizacja projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i pozostałej infrastruktury, w tym głębokiej i kompleksowej ich modernizacji

Z.7

Budowa systemu inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids) wraz z inteligentnym opomiarowaniem, służącym zarządzaniu interakcją i komunikacją między użytkownikami lokalnego systemu elektroenergetycznego

Z.9

Rozwój zasobów energetyki obywatelskiej, w tym energetyki prosumenckiej

Z.11

Rozwój innowacyjnych technologii w energetyce poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych poprzez współpracę Członków Klastra: przedsiębiorstw, uczelni wyższych i jednostek badawczych

Z.2

Równoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną odbiorców na obszarze działania Klastra

Z.4

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych w odnawialnych źródłach energii i innych źródłach energii w celu zaspokojenia lokalnego zapotrzebowania na energię

Z.6

Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie technologii magazynowania energii elektrycznej i ich wdrażanie na obszarze działania klastra

Z.8

Działania na rzecz podnoszenia świadomości odbiorców energii

Z.10

Rozwój elektro mobilności

Podstawowe cele Klastra Energii

 1. budowę samowystarczalnego energetycznie obszaru oraz gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów czystej i efektywnej energii, w oparciu lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii i wysokosprawną kogenerację;
 2. poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych w OZE i równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię, również poprzez rozwój technologii magazynowania energii i obrót tą energią;
 3. budowę systemu inteligentnych sieci energetycznych (smart grids) wraz z inteligentnym opomiarowaniem, dzięki którym będzie można zarządzać bezpośrednimi interakcjami i komunikacją między konsumentami i dostawcami energii;
 4. realizację projektów badawczo-rozwojowych w zakresie:
  1. budowy inteligentnych sieci, w tym opartych o zasoby Internetu rzeczy,
  2. budownictwa energooszczędnego oraz systemów zarządzania inteligentnym budynkiem,
  3. mikro instalacji OZE,
  4. magazynowania energii,
  5. elektromobilności,
 5. ograniczanie niskiej emisji poprzez transfer czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia dla środowiska w celu poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców regionu;
 6. rozwój zasobów energetyki obywatelskiej poprzez zwiększanie świadomości i rozwój energetyki prosumenckiej wśród mieszkańców powiatu zgorzeleckiego;
 7. kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju elektro mobilności z uwzględnieniem roli pojazdów elektrycznych w lokalnym bilansowaniu popytu i podaży na energię,
 8. ochrona środowiska naturalnego przejawiająca się aktywnymi działaniami zmniejszającymi negatywny wpływ działalności człowieka – w szczególności w zakresie zabezpieczania potrzeb energetycznych – na stan środowiska.

Realizacja w Klastrze Energiii w/w działań oraz szeregu poddziałań z nimi związanych zmierzać ma do budowy mono rynku energii elektrycznej w oparciu o lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii i innych dostępnych zasobów energetycznych oraz przejścia w wymiar wysokosprawnych i inteligentnych usług energetycznych służących: poprawie bezpieczeństwa energetycznego obszaru działania klastra, zmniejszenia energochłonności lokalnej gospodarki, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w  krajowym bilansie  energetycznym, aktywizacji społeczeństwa i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprawy jakości zasilania, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej poprzez zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię, rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego, tworzenia nowych miejsc pracy, a poprzez udział jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych wsparcie innowacyjności służącej budowie pozycji konkurencyjnej oraz pobudzeniu rozwoju nowych modeli biznesowych w regionie.