Obsługa prawna Klastrów Energii - Grupa Perpetum Energia
457
page-template-default,page,page-id-457,page-child,parent-pageid-405,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-13.2.1516881079,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Obsługa prawna Klastrów Energii

Usługi z zakresu obsługi prawnej klastrów energii, Prawa Budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, zarządzania i nadzorowania inwestycji OZE

1

Obsługa prawna klastrów energii

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi OZE najkorzystniejszym i najbardziej efektywnym sposobem produkcji i dystrybucji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii  są m.in. powstające struktury klastrowe, oparte na nieformalnych kontaktach i współpracy firm z pokrewnych branż, które konkurując i współpracując jednocześnie osiągają lepsze wyniki nie w pojedynkę. Nie chodzi tylko o podnoszenie jakości i poziomu technologicznego dóbr i usług, ale także o przepływ wiedzy i informacji.

Wszystko to sprawia, podmioty publiczne i przedsiębiorstwa zrzeszone w klastrze szybciej się rozwijają i osiągają lepsze wyniki, niż ich niezrzeszona konkurencja.

Aby funkcjonowanie klastra nie rodziło kolizji prawnych niezbędna jest odpowiednia obsługa prawna przygotowania i funkcjonowania klastra energii. W zakresie obsługi klastrów energii świadczymy usługi prawne związane:

 • przygotowywanie listów intencyjnych, porozumień i umów cywilno prawnych celem założenia klastra energii
 • przygotowywanie umów opartych na prawie handlowym, PPP i umowie koncesji na roboty budowlane,
 • przygotowywanie dokumentacji prawnej w tym umów i statutów oraz rejestracja spółek, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni oraz innych podmiotów prawnych,
 • bieżąca i stała obsługa prawna klastrów energii w tym koordynatorów klastrów, spółek celowych, spółek komunalnych, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni
 • obsługa prawna zgromadzeń organów prawnych i rejestracja zdarzeń w KRS dla klastrów energii,  spółek celowych, komunalnych, stowarzyszeń i fundacji.
2

Zarządzanie i nadzór inwestycyjny

Właściwe zarządzanie inwestycją jest kluczowe dla powodzenia i sukcesu każdej inwestycji. Zarzadzanie i nadzór inwestycji może się odbywać za pośrednictwem nadzoru inwestorskiego lub dla dużych i skomplikowanych inwestycji opartych na wzorcu umowy FIDIC za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu

Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu oraz wymagane od niego bezstronne podejście do problemów pojawiających się na budowie są także oceniane przez każdą ze stron kontraktu w świetle przysługujących jej roszczeń

W zakresie zarzadzania inwestycji świadczymy usługi jako

 • inżynier Kontraktu dla umów opartych na warunkach kontraktowych FIDIC żółta, czerwona i biała książka,
 • formalnoprawny nadzór inwestorski,
 • zastępstwo inwestycyjne,
 • przygotowywanie umów dotyczących realizacji inwestycji OZE z zakresu prawa budowlanego, realizacji projektowania i nadzoru nad inwestycja w tym FIDIC
 • przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień publicznych dotyczących realizacji inwestycji OZE
3

Prawo Budowlane

Jako doświadczona w obszarze Prawa Budowlanego kancelaria prawna doradzamy zarówno w wielomilionowych inwestycjach budowlanych, jak i w sprawach indywidualnych związanych z pozwoleniami na budowę, czy umowami deweloperskimi. Współpracujemy ze specjalistami z branży inżynierowie, architekci, rzeczoznawcy i biegłymi sadowymi. W zakres obsługi prawnej wchodzi:

 • Obsługa prawna procesu budowlanego na każdym etapie – obsługa Wykonawców i Zamawiających publicznych oraz innych Inwestorów.
 • Sporządzanie i analiza umów o roboty budowlane, prace projektowe, umów podwykonawczych. W tym umów opartych na warunkach kontraktowych FIDIC żółta, czerwona i biała książka, w tym warunków szczególnych,
 • Przygotowywanie dokumentacji prawnej i umów dotyczących Inwestora Zasttepczego,
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczących roszczeń z gwarancji lub rękojmi.
 • Przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych dotyczących wad w procesie budowlanym w tym w robotach budowlanych, pracach projektowych
 • Przygotowywanie  roszczeń odszkodowawczych w procesach cywilnych i karnych,
 • Przygotowywanie  umów deweloperskich, rezerwacyjnych i przedwstępnych
 • Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę, warunków zabudowy, planu zagospodarowania i innych zezwoleń.
 • Spory budowlane: reprezentacja w negocjacjach oraz reprezentacja w sądzie.
 • Audyty prawne nieruchomości i projektów inwestycyjnych związanych z OZE (due diligence). Doradztwo przy kupnie, wynajmie i sprzedaży nieruchomości.
4

Prawo Zamówień Publicznych

Oferujemy pełen zakres usług w obszarze Prawa Zamówień Publicznych, od lat skutecznie reprezentujący klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wieloletnie doświadczenie nabyte zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających, jest gwarancją wysokiej jakości usług. Kancelaria Prawa Budowlanego i PZP sp z o.o. świadczy obsługę prawną z zakresu zamówień publicznych na terenie klastra energii całego kraju.

PZP dla Wykonawców oferujemy:

 • przygotowanie oferty przetargowej – analiza pozycji prawnej wykonawcy w celu wygrania przetargu. Analiza dokumentacji przetargowej i umów pod kątem ryzyka prawnego.
 • reprezentacja przed KIO i sądami- sporządzenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej,. Sporządzanie skarg na orzeczenia KIO do sądów okręgowych.
 • badanie poprawności ofert konkurencyjnych –  sporządzanie pism i wniosków do Zamawiającego oraz zapytań do treści SIWZ, przygotowywanie odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty w tym rażąco niskiej ceny.
 • przygotowanie umów cywilno prawnych – konsorcjum oraz umów z podwykonawcami. Reprezentowanie  w negocjacjach z Zamawiającym, doradztwo prawne w sprawach dotyczących roszczeń z gwarancji i rękojmi.

PZP dla Zamawiających – oferujemy:

 • przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zapytania ofertowego, rozeznania cenowego. Analiza i wybór odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia. Wsparcie i udział w pracach komisji przetargowej. Prowadzenie całości postępowania jako pełnomocnik Zamawiającego.
 • reprezentacja Zamawiającego przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi, sporządzanie odpowiedzi na odwołania i skargi.
 • sporządzanie regulaminów udzielania zamówień publicznych, wzorów pism, formularzy, oświadczeń, planów zakupów.
 • sporządzanie dokumentacji przetargowej (ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, projektu umowy), opiniowanie i sprawdzanie dokumentacji przetargowej pod kątem zgodności z PZP.
 • sporządzanie wzorców umów opartych na warunkach kontraktowych FIDIC żółta, czerwona i biała książka, w tym warunków szczególnych.
 • weryfikacja poprawności formalnej ofert złożonych przez Wykonawców. Przygotowanie pism i odpowiedzi na pytania Wykonawców
 • obsługa prawna na etapie realizacji zamówienia publicznego.